Styrelsen har inom sig utsett ett riskutskott. Riskutskottet ansvarar för att ge styrelsen råd om AIFförvaltarens system för riskhantering, oberoende värdering samt regelefterlevnad. Riskutskottet ska därtill bistå styrelsen i övervakningen av genomförandet av AIF-förvaltarens strategi. Riskutskottet kommunicerar regelbundet med funktionen för regelefterlevnad, funktionen för riskkontroll samt funktionen för oberoende värdering.