QQM Fund Management liksom andra bolag förbrukar resurser i sin verksamhet. Detta leder till utsläpp av koldioxid som är en bidragande faktor till växthuseffekten. De senaste åren har vi arbetat för att minska QQM:s klimatpåverkan genom att bland annat öka graden av digitalisering och minska personalens resande.

Från och med 2021 har vi tagit ytterligare ett steg genom klimatkompensering. Vi har beräknat QQM:s utsläpp i så kallade koldioxidekvivalenter, viket innebär att alla sju växthusgaser och inte enbart koldioxid ingår i beräkningen. Olika växthusgaser påverkar klimatet olika mycket. För att kunna jämföra olika gaser med varandra och beräkna ett totalt växthusgasutsläpp räknas de övriga växthusgasernas klimatpåverkan om till koldioxidekvivalenter, det vill säga, hur mycket koldioxid som skulle ge motsvarande klimatpåverkan. På så sätt säkerställs att QQM klimatkompenserar för hela sin klimatpåverkan och inte bara för koldioxidutsläppen.

QQM klimatkompenserar genom den svenska biståndsorganisationen Vi-skogens projekt i Kenya, Kenya Agricultural Carbon Project. Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Exempelvis säkrar projektet mat till runt 30 000 bönder i västra Kenya, varav 70 procent är kvinnor. Målet med projektet är att öka böndernas motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter, öka livsmedelstryggheten genom ökad produktivitet på gården, öka böndernas inkomster och samtidigt minska växthusgasutsläppen från jordbruket. Metodiken har fått globalt erkännande och är certifierat av Verfied Carbon Standard (VCS) genom Verra.

Läs mer på här.