Tillstånd

QQM Fund Management AB erhöll tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder att bedriva fondverksamhet den 17 december 2007. Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:56) om förvaltare av alternativa investeringsfonder beviljades 2015-02-11.

En sammanställning över fondbolagets samtliga tillstånd från Finansinspektionen återfinns i företagsregistret.

Tjänsteleverantörer

QQM Fund Management AB har tecknat uppdragsavtal med ett antal parter inom områden som ligger utanför den direkta fondförvaltningen.

Förvaringsinstitut:Skandinaviska Enskilda Banken
Prime broker:Skandinaviska Enskilda Banken
Revisor:Grant Thornton
Back office:ISEC och Centevo
Compliance:Johan Lycke, Juristfirman Johan Lycke
Klagomålsansvarig:Grant Loon
IT-support:Waylight

 Ersättningspolicy

Bakgrund

Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva förvaltning av alternativa investeringsfonder enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Bolaget har ett fåtal anställda och vissa centrala funktioner är utlagda på extern part, såsom funktionen för riskhantering samt funktionen för regelefterlevnad.

Syftet med policyn är att definiera de grundläggande principerna för ersättningssystemet inom Bolaget.

Ersättningssystemet ska återspegla Bolagets grundläggande värderingar och vara förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering.  Bolaget ska erbjuda konkurrensmässiga och goda ersättningar för att kunna attrahera, utveckla och behålla högpresterande medarbetare med spetskompetens.

Definitioner och omfattning

Bolagets verkställande ledning utgörs av verkställande direktören och ställföreträdande verkställande direktören, tillika ansvarig för förvaltningen. Dessa personer faller under definitionen för Bolagets särskilt reglerade personal och anses också tillhöra kategorin risktagare då de i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över Bolagets risknivå.

Vidare har Bolaget inrättat en tjänst avseende Chief Operating Officer.

Med fast ersättning menas ersättning som på förhand är fastställd till belopp och storlek.

Med rörlig ersättning avses i denna policy menas ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp och storlek, utan som är baserad på individuella kriterier, såsom löpande regelefterlevnad, samt mål på bolagsnivå, såsom ökning av den samlade fondförmögenheten.

Samtliga anställda omfattas av innehållet i denna policy.

Allmänna krav på ersättningar

Alla ersättningar ska vara marknadsmässiga och främja Bolagets intresse av att vara en attraktiv arbetsgivare. På individnivå ska ersättningen bestämmas av medarbetarens arbetsuppgifter, prestation samt gällande marknadsförhållanden. Ersättningen till enskilda anställda ska inte motverka Bolagets och fondandelsägarnas långsiktiga intressen. I den mån kontrollfunktioner i bolaget ska bemannas genom att personer anställs bör dessa få en sådan ersättning som gör det möjligt för bolaget att anställa kvalificerad och erfaren personal till dessa funktioner.

Riskanalys och beslut om ersättningar

Bolaget strävar efter att ha en effektiv riskhantering och att ha ersättningsprinciper som inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Vidare ska principerna motverka ett risktagande som är oförenligt med de förvaltade fondernas riskprofil och fondbestämmelser.

Ersättning till anställda ska inte begränsa Bolagets förmåga att upprätthålla en tillräckligt stor kapitalbas eller att vid behov kunna stärka kapitalbasen.

För att uppnå en effektiv riskhantering samt i syfte att undvika risktagande som är oförenligt med de förvaltade fondernas riskprofil och fondbestämmelser tillämpas inte rörliga ersättningar för den verkställande ledningen då de tillhör kategorin risktagare.

Bolaget erbjuder inte heller någon anställd diskretionära pensionsförmåner.

Styrelsen fattar beslut om ersättningar till Bolagets verkställande ledning samt om åtgärder för att följa upp tillämpningen av denna policy.

Oberoende bedömning av ersättningssystem

Bolaget ska utse en särskild ledamot i styrelsen som årligen ska göra en bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem samt bereda beslut om ersättning till Bolagets verkställande ledning. Vid denna beredning ska hänsyn tas till aktieägares, investerares och övriga intressenters långsiktiga intressen.

Utsedd ledamot får inte ingå i Bolagets verkställande ledning. Ledamoten ska ha tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor som rör riskhantering och ersättning.

Uppföljning

En kontrollfunktion ska minst årligen utvärdera om Bolagets ersättnings­system överensstämmer med denna policy. Kontrollfunktionen ska senast i samband med att årsredovisningen fastställs rapportera resultatet av uppföljningen till styrelsen.

Information om incitament

Enligt gällande regelverk skall förvaltare av alternativa investeringsfonder redogöra för de typer av incitament som finns i AIF-förvaltarens verksamhet och som uppfyller vissa kriterier. En AIF-förvaltare får, vid förvaltningen av en AIF-fond och när bolaget utför därmed sammanhängande administrativa åtgärder, endast betala eller ta emot en avgift eller kommission, eller ge eller ta emot en naturaförmån, om

  1. den betalas av eller ges till eller av fonden eller en person för fondens räkning,
  2. den betalas av eller ges till eller av en tredje part eller en person som agerar för en tredje parts räkning, om
    a) fondandelsägarna fått fullständig, korrekt och begriplig information om avgiftens, kommissionens eller förmånens förekomst, art och belopp eller om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet, och
    b) betalningen av avgiften eller kommissionen eller tillhandahållandet av naturaförmånen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten och inte hindrar bolaget från att agera i andelsägarnas intressen, eller
  3. det är faktiska avgifter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla fondverksamheten, t.ex. depåkostnader, avräknings- och handelsavgifter, lagstadgade avgifter eller juristarvoden, och som genom sin art inte strider mot AIF-förvaltarens skyldighet att handla ärligt, rättvist och så att det bäst gagnar den AIF-fond som den förvaltar eller dem som investerar i den.

QQM Fund Management AB får förvaltningsavgift från mottagarfonderna QQM Equity Hedge SEK, QQM Equity Hedge EUR samt QQM Equity Hedge USD i enlighet med respektive fonds fondbestämmelser. Förvaltningsavgiften ska täcka förvaring av tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och ersättning till revisorer. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden.

Bolaget har ingått avtal med vissa distributörer och betalar ersättning till dessa i form av en procentsats på den förvaltningsavgift bolaget erhåller från fonden baserat på det kapital distributörerna har förmedlat. Denna ersättning tas inte ur fonden utan betalas av bolaget. Den rådgivning och förmedling av fondandelar som distributörerna tillhandahåller investerare höjer kvalitén på fondverksamheten och hindrar inte bolaget från att agera i andelsägarnas intressen.

Bolaget erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondernas räkning (s.k. soft commissions).

På en investerares begäran lämnar bolaget närmare uppgifter om incitament.

Ägarpolicy – Strategier för att använda rösträtter

Styrelsen i QQM Fund Management AB, (Bolaget), har mot bakgrund av artikel 37 i Kommissionens delegerade förordning 231/2013 beslutat anta följande policy. Bolagets kontaktperson i ägarfrågor är VD.

Syfte och grundläggande principer

Syftet med denna policy är att definiera principer och strategier för Bolagets möjlighet att utöva ägarinflytande genom att använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i de investeringsfonder som vid var tid förvaltas av Bolaget.

Den grundläggande principen för Bolaget är att rösträtter enbart ska användas till förmån för den enskilda fonden. Målet med att utöva ägarinflytande ska alltid vara att uppnå bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning, risknivå samt i förekommande fall de särskilda kriterier som fastställts för fonden.

Den grundläggande strategin för Bolaget vid utövande av ägarinflytande är att rösträtter i normalfallet endast ska användas då Bolagets ägarinflytande kan antas ha en reell påverkan i samband med stämmobeslut.

Närmare om användande av rösträtter samt intressekonflikthantering

För att rösträtter ska användas, i de fall Bolagets utövande av ägarinflytande kan förväntas ha en reell påverkan i samband med ett stämmobeslut, ska beslutet antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare. Ett stämmobeslut som kan antas vara av väsentlig betydelse för det bolag beslutet handlar om, men som inte kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare, ska i normalfallet inte innebära att Bolaget väljer att använda rösträtter.

Exempel på stämmobeslut som kan vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare kan röra förvärv och fusioner, nyemissioner, options- och andra typer av incitamentsprogram, styrelsens sammansättning samt återköp av egna aktier.

Om Bolaget väljer att använda rösträtter ska Bolaget säkerställa att rösträtterna används i enlighet med de berörda investeringsfondernas mål och placeringsinriktning.

Att rösträtter enbart ska användas till förmån för den enskilda fonden innebär att andra intressen, exempelvis Bolagets intressen eller närstående bolags intressen, ska vika till förmån för den enskilda fonden.

Om en intressekonflikt skulle uppkomma vid användande av rösträtter och om denna intressekonflikt skulle innebära en väsentlig risk för att fondandelsägarnas intressen skulle påverkas negativt ska intressekonflikten om möjligt förhindras. Om så inte kan ske ska Bolaget dokumentera uppgifter om hanteringen av intressekonflikten.

Bevakning av företagshändelser samt beslut om användande av rösträtter

Med hänsyn till Bolagets storlek och organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet sker Bolagets bevakning av relevanta företagshändelser endast i begränsad omfattning.

Bolagets styrelse fattar i normalfallet beslut om rösträtter ska användas. Om tid inte gives för styrelsen att fatta sådant beslut får VD fatta beslut om att använda rösträtter. Beslut och ställningstaganden ska dokumenteras, liksom faktiskt användande av rösträtter.

Information om strategier för användande av rösträtter

En sammanfattning av detta dokument ska finnas tillgänglig för investerare på Bolagets hemsida. Uppgifter om de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna policy samt ställningstaganden i enskilda ägarfrågor då Bolaget använt rösträtt vid bolagsstämma ska på begäran kostnadsfritt göras tillgängligt för fondandelsägarna.

INFORMATION OM QQM:S INTEGRITETSPOLICY

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018 har vi uppdaterat QQM:s integritetspolicy. Denna finner du på länken nedan:

QQM:s integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på gdpr@qqm.se