Tillstånd

QQM Fund Management AB erhöll tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder att bedriva fondverksamhet den 17 december 2007. Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:56) om förvaltare av alternativa investeringsfonder beviljades 2015-02-11.

En sammanställning över fondbolagets samtliga tillstånd från Finansinspektionen återfinns i företagsregistret.

Tjänsteleverantörer

QQM Fund Management AB har tecknat uppdragsavtal med ett antal parter inom områden som ligger utanför den direkta fondförvaltningen.

Förvaringsinstitut:Skandinaviska Enskilda Banken
Prime broker:Skandinaviska Enskilda Banken
Revisor:EY
Back office:ISEC
Riskkontroll:RPM Risk and Portfolio Management
Compliance:Johan Lycke, Juristfirman Johan Lycke
Klagomålsansvarig:Grant Loon
IT-support:iTeam Solutions

 Ersättningspolicy

Bolaget strävar efter att ha en effektiv riskhantering och ha ersättningsprinciper som inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Vidare ska principerna motverka ett risktagande som är oförenligt med de förvaltade fondernas riskprofil och fondbestämmelser. Ersättning till anställda ska inte begränsa bolagets förmåga att upprätthålla en tillräckligt stor kapitalbas eller att vid behov kunna stärka kapitalbasen.

Ersättning som utbetalas ska vara marknadsmässig och ha sin utgångspunkt från den anställdes kompetens, erfarenhet och ansvarsområden. Styrelsen fattar beslut om ersättningar till bolagets verkställande ledning samt om åtgärder för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn.

Om du inte är nöjd

Kontakta oss om du har frågor kring ditt fondandelsinnehav eller om du vill lämna synpunkter. Om du har ett klagomål kan du kontakta oss per telefon, skriftligen eller med e-post, se nedanstående uppgifter.

QQM Fund Management AB
Klagomålsansvarig
Kungsgatan 44
111 35 Stockholm
Telefon: +46 8 407 50 50
info@qqm.se

Vill Du ha upplysningar och rådgivning i bank- och fondfrågor kan Du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå på adress Box 24215, 104 51 Stockholm eller på telefon 0200-22 58 00. Besöksadress är Karlavägen 108. Ytterligare information finns på www.konsumenternas.se

Du kan också vända Dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Om Du vill få ditt ärende prövat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00. Besöksadress är Kungsholmstorg 5. Ytterligare information finns på www.arn.se

Du kan också väcka talan vid allmän domstol.

Penningtvätt

Penningtvätt är när man får pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en internationell företeelse som kan ske över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från ekonomisk brottslighet, narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera.

Genom att utnyttja det finansiella systemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat och handlar inte bara om kontanta transaktioner utan även om överföringar och köp och försäljning av finansiella instrument såsom exempelvis fondandelar.

För att förhindra att finansiella institut utnyttjas för penningtvätt införs regler i stort sett i hela världen. Den svenska lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, som innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn såsom revisorer, advokater, fastighetsmäklare med flera. Motsvarande regler gäller för åtgärder mot finansiering av terrorism.

I korthet innebär penningtvättslagen att finansiella institut måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Lagen ställer höga krav på att exempelvis AIF förvaltare har god kunskap om sina kunder och deras transaktioner. AIF förvaltaren måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med kundens transaktioner. Den kundinformation AIF-förvaltaren tar del av behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess.

Den som vill teckna fondandelar måste svara på penningtvättsfrågor och kunna legitimera sig via giltig id-handling. Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att AIF förvaltare bland annat måste veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning, det vill säga personer som har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation, oavsett om kunden är bosatt i Sverige eller utomlands. AIF-förvaltaren måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP.

Den som företräder ett företag måste kunna visa giltig id-handling och att personen har rätt att företräda företaget. Dessutom måste kontroller ske av vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget.

Information om incitament

Enligt gällande regelverk skall förvaltare av alternativa investeringsfonder redogöra för de typer av incitament som finns i AIF-förvaltarens verksamhet och som uppfyller vissa kriterier. En AIF-förvaltare får, vid förvaltningen av en AIF-fond och när bolaget utför därmed sammanhängande administrativa åtgärder, endast betala eller ta emot en avgift eller kommission, eller ge eller ta emot en naturaförmån, om

  1. den betalas av eller ges till eller av fonden eller en person för fondens räkning,
  2. den betalas av eller ges till eller av en tredje part eller en person som agerar för en tredje parts räkning, om
    a) fondandelsägarna fått fullständig, korrekt och begriplig information om avgiftens, kommissionens eller förmånens förekomst, art och belopp eller om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet, och
    b) betalningen av avgiften eller kommissionen eller tillhandahållandet av naturaförmånen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten och inte hindrar bolaget från att agera i andelsägarnas intressen, eller
  3. det är faktiska avgifter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla fondverksamheten, t.ex. depåkostnader, avräknings- och handelsavgifter, lagstadgade avgifter eller juristarvoden, och som genom sin art inte strider mot AIF-förvaltarens skyldighet att handla ärligt, rättvist och så att det bäst gagnar den AIF-fond som den förvaltar eller dem som investerar i den.

QQM Fund Management AB får förvaltningsavgift från mottagarfonderna QQM Equity Hedge SEK, QQM Equity Hedge EUR samt QQM Equity Hedge USD i enlighet med respektive fonds fondbestämmelser. Förvaltningsavgiften ska täcka förvaring av tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och ersättning till revisorer. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden.

Bolaget har ingått avtal med vissa distributörer och betalar ersättning till dessa i form av en procentsats på den förvaltningsavgift bolaget erhåller från fonden baserat på det kapital distributörerna har förmedlat. Denna ersättning tas inte ur fonden utan betalas av bolaget. Den rådgivning och förmedling av fondandelar som distributörerna tillhandahåller investerare höjer kvalitén på fondverksamheten och hindrar inte bolaget från att agera i andelsägarnas intressen.

Bolaget erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondernas räkning (s.k. soft commissions).

På en investerares begäran lämnar bolaget närmare uppgifter om incitament.

Ägarpolicy – Strategier för att använda rösträtter

Styrelsen i QQM Fund Management AB, (Bolaget), har mot bakgrund av artikel 37 i Kommissionens delegerade förordning 231/2013 beslutat anta följande policy. Bolagets kontaktperson i ägarfrågor är VD.

Syfte och grundläggande principer

Syftet med denna policy är att definiera principer och strategier för Bolagets möjlighet att utöva ägarinflytande genom att använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i de investeringsfonder som vid var tid förvaltas av Bolaget.

Den grundläggande principen för Bolaget är att rösträtter enbart ska användas till förmån för den enskilda fonden. Målet med att utöva ägarinflytande ska alltid vara att uppnå bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning, risknivå samt i förekommande fall de särskilda kriterier som fastställts för fonden.

Den grundläggande strategin för Bolaget vid utövande av ägarinflytande är att rösträtter i normalfallet endast ska användas då Bolagets ägarinflytande kan antas ha en reell påverkan i samband med stämmobeslut.

Närmare om användande av rösträtter samt intressekonflikthantering

För att rösträtter ska användas, i de fall Bolagets utövande av ägarinflytande kan förväntas ha en reell påverkan i samband med ett stämmobeslut, ska beslutet antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare. Ett stämmobeslut som kan antas vara av väsentlig betydelse för det bolag beslutet handlar om, men som inte kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare, ska i normalfallet inte innebära att Bolaget väljer att använda rösträtter.

Exempel på stämmobeslut som kan vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare kan röra förvärv och fusioner, nyemissioner, options- och andra typer av incitamentsprogram, styrelsens sammansättning samt återköp av egna aktier.

Om Bolaget väljer att använda rösträtter ska Bolaget säkerställa att rösträtterna används i enlighet med de berörda investeringsfondernas mål och placeringsinriktning.

Att rösträtter enbart ska användas till förmån för den enskilda fonden innebär att andra intressen, exempelvis Bolagets intressen eller närstående bolags intressen, ska vika till förmån för den enskilda fonden.

Om en intressekonflikt skulle uppkomma vid användande av rösträtter och om denna intressekonflikt skulle innebära en väsentlig risk för att fondandelsägarnas intressen skulle påverkas negativt ska intressekonflikten om möjligt förhindras. Om så inte kan ske ska Bolaget dokumentera uppgifter om hanteringen av intressekonflikten.

Bevakning av företagshändelser samt beslut om användande av rösträtter

Med hänsyn till Bolagets storlek och organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet sker Bolagets bevakning av relevanta företagshändelser endast i begränsad omfattning.

Bolagets styrelse fattar i normalfallet beslut om rösträtter ska användas. Om tid inte gives för styrelsen att fatta sådant beslut får VD fatta beslut om att använda rösträtter. Beslut och ställningstaganden ska dokumenteras, liksom faktiskt användande av rösträtter.

Information om strategier för användande av rösträtter

En sammanfattning av detta dokument ska finnas tillgänglig för investerare på Bolagets hemsida. Uppgifter om de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna policy samt ställningstaganden i enskilda ägarfrågor då Bolaget använt rösträtt vid bolagsstämma ska på begäran kostnadsfritt göras tillgängligt för fondandelsägarna.

INFORMATION OM QQM:S INTEGRITETSPOLICY

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018 har vi uppdaterat QQM:s integritetspolicy. Denna finner du på länken nedan:

QQM:s integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsansvarig@qqm.se