Risker

Allt sparande är förknippat med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondernas risktagande begränsas av de regler som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, samt av fonden fondbestämmelser.

Fondernas förvaltare mäter dagligen fondernas sammanlagda exponering genom åtagandemetoden. Vid beräkning konverteras derivatexponeringar till motsvarande underliggande tillgångar.

Riskhantering

Förvaltaren tillämpar etablerade rutiner, metoder och system för att mäta, analysera och korrigera risk, dels i enskilda positioner, dels på fondnivå. Riskkontrollen bedrivs organisatoriskt fristående från förvaltningen av fonderna.

För mer information för olika typer av risker som förekommer vid förvaltningen av de olika fonderna, se aktuell informationsbroschyr.

Ta alltid del av faktablad och fondbestämmelser innan du gör en investering.