Risker

Allt sparande är förknippat med risker. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling av de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerat i fonden återfår hela sitt insatta kapital.

Fondens risktagande begränsas av de regler som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och av fonden fondbestämmelser.

Fonden är en specialfond, och har därmed en större frihet i placeringsinriktningen än en traditionell värdepappersfond. Placeringsinriktningen innebär att fondens risknivå skulle kunna bli hög. Fondbolaget begränsar dock den faktiska risknivån i syfte att uppnå ett bättre förhållande mellan avkastning och risk än i en traditionell värdepappersfond. Fondens risk, mätt som standardavvikelsen för fondens avkastning, kan förväntas vara lägre än aktiemarknadens. Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 4 och 15 procent. Den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan dock komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller vid extraordinära händelser.

Riskhantering

Riskhanteringen är proaktiv och en central del av förvaltningsprocessen. QQM Fund Management använder etablerade system och rutiner för att mäta, kontrollera och korrigera risk i såväl enskilda aktier som för hela portföljen. Risksystemen möjliggör en kontinuerlig mätning av flertalet riskvariabler, såsom Value-at-Risk, realiserad volatilitet och likviditetsrisk.

Fondens förvaltare liksom QQM:s ägare har gjort betydande egna investeringar i fonden och fondbolaget, vilket borgar för att förvaltarnas, ägarnas och andelsägarnas intressen sammanfaller.

Det finns inga garantier att en investering i QQM Equity Hedge inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i QQM Equity Hedge kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i QQM Equity Hedge återfår hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se aktuell informationsbroschyr. Ta alltid del av faktablad och fondbestämmelser innan du gör en investering.