Principer för aktieägarengagemang

QQM Equity Hedge Masters (”Fonden”) placeringsstrategi innebär att Fonden alltid har ett mycket stort antal långa och korta positioner. Fondens förvaltade kapital är litet vilket medför att innehav i enskilda bolag blir relativt obetydliga ur ett aktieägarperspektiv. Fondens positioner ändras frekvent beroende på utfallet i de kvantitativa modellerna som används i förvaltnignsprocessen.

Förvaltaren bedömer att placeringsstrategin är inte möjlig att effektivt förena med ett aktivt ägarinflytande genom exempelvis övervakning av portföljbolagens strategi, dialoger med företrädare för portföljbolag, utövande av rösträtt, samarbetar med andra aktieägare m.m. Förvaltaren har därför inte antagit principer för aktieägarengagemang och lämnar inte årliga redogörelser för tillämpningen av sådana principer (se 8 kap. 27 c § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder).