QQM Equity Hedge Master är en marknadsneutral aktiebaserad hedgefond inom kategorin Equity Market Neutral.

Fonden är väl diversifierad och investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument på utvecklade aktiemarknader.

Förvaltningen är systematisk och baseras på behavioural finance. Positioner tas utifrån en kvantitativ analys av earnings momentum earnings surprise och company issued guidance. Analysen har utvecklats med stöd av akademisk forskning och empiriska samband. Förvaltningsmodellen innebär att en lång respektive kort portfölj skapas av ett relativt stort antal värdepapper.

Den långa portföljen består av bolag där marknaden enligt modellen underskattar vinstutvecklingen, och den korta av bolag där marknaden överskattar vinstutvecklingen.

Fondens exponering byggs upp av ett stort antal mindre positioner. Detta innebär att risken i varje enskild position är låg samtidigt som fondens förväntade risknivå hålls nere. Den marknadsneutrala ansatsen gör att inslaget av marknadsrisk begränsas i portföljen. Fondens korrelation med den allmänna utvecklingen för aktier och andra tillgångsslag förväntas därför över tiden vara låg.


Förvaltningsmål

Fonderna är hedgefonder inom kategorin Equity Market Neutral. Målsättningen vid förvaltningen är dels att över tiden generera en årlig positiv avkastning i olika basvalutor, dels att fondernas avkastning ska uppvisa låg korrelation till utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna.

AVKASTNINGSMÅL:Absolut avkastning, överstigande 6-8 % per år, över medellång horisont
AVKASTNINGSNIVÅ:Högre riskjusterad avkastning än i en traditionell aktieportfölj
RISK:6-8 procent per år
KORRELATION MED AKTIEMARKNADEN:0