QQM Equity Hedge Master är en marknadsneutral aktiebaserad hedgefond inom kategorin Equity Market Neutral.

Fonden är väl diversifierad och investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument på utvecklade aktiemarknader.

Förvaltningen är systematisk och baseras på behavioural finance. Att fonden har en marknadsneutral inriktning innebär att förvaltarna samtidigt tar långa (köpta) och korta (blankade) positioner i de aktier som enligt de använda modellerna är köp- respektive säljvärda, och att förvaltarna med hjälp av kvantitativa riskhanteringsmetoder söker eliminera inslaget av marknadsrisk ur portföljen. Detta medför att fondens förväntade avkastning endast i mycket låg utsträckning påverkas av den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden.

Fondförvaltarna använder kombinationer av olika modeller som bedöms tillföra fonden värde. Målsättningen är att de modeller som används i förvaltningen av fonden ska komplettera varandra och bidra till ökad diversifiering och jämnare avkastning.

Fondens exponering byggs upp av ett stort antal mindre positioner. Detta innebär att risken i varje enskild position är låg samtidigt som fondens förväntade risknivå hålls nere. Den marknadsneutrala ansatsen gör att inslaget av marknadsrisk begränsas i portföljen. Fondens korrelation med den allmänna utvecklingen för aktier och andra tillgångsslag förväntas därför över tiden vara låg.


Förvaltningsmål

Fonderna är hedgefonder inom kategorin Equity Market Neutral. Målsättningen vid förvaltningen är dels att över tiden generera en årlig positiv avkastning i olika basvalutor, dels att fondernas avkastning ska uppvisa låg korrelation till utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna.

AVKASTNINGSMÅL:Absolut avkastning, överstigande 6-8 % per år, över medellång horisont
AVKASTNINGSNIVÅ:Högre riskjusterad avkastning än i en traditionell aktieportfölj
RISK:6-8 procent per år
KORRELATION MED AKTIEMARKNADEN:0