QQM Fund Management AB är ett svenskt fondbolag under tillsyn av Finansinspektionen. QQM förvaltar aktivt förvaltade fonder med målsättningen att erbjuda andelsägare en långsiktigt god riskjusterad avkastning.

Vi arbetar enligt en systematisk och strukturerad investeringsprocess där olika moderna kapitalförvaltningstekniker kombineras. Därtill ska fondernas placeringar uppfylla våra krav på ansvarsfulla investeringar. Arbetssättet har genom åren givit oss ett flertal utmärkelser och nomineringar.

Fonderna är väl diversifierad och består i normalfallet av ett relativt stort antal mindre positioner i aktier och aktierelaterade instrument. Detta medför att risken i varje enskild position är låg samtidigt som fondens förväntade risknivå begränsas.


Förvaltningsmål

Fonden är en hedgefond inom kategorin Equity Market Neutral. Målsättningen vid förvaltningen är dels att över tiden generera en årlig positiv avkastning i olika basvalutor, dels att avkastningen ska uppvisa låg korrelation till utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna.

AVKASTNINGSMÅL:Absolut avkastning, överstigande 6-8 % per år, över medellång horisont
AVKASTNINGSNIVÅ:Högre riskjusterad avkastning än i en traditionell aktieportfölj
RISK:6-8 procent per år
KORRELATION MED AKTIEMARKNADEN:0