Nowo Global Fund Andelsklass A SEK

Strategi:Blandfond
Metodik:Aktiv och systematisk
Basvaluta:SEK
Fast avgift:0,9 % per år
Prestationsbaserad avgift:10% på avkastning över fondens jämförelseindex, 50 procent MSCI All Country NDTR (SEK) och 50 procent OMRX Treasury Bill index
High water mark:Ja, kollektivt och evigt
Inlösenavgift:2 %, max 195 SEK
Förvaringsinsitut:SEB
Tillsynsmyndighet:Finansinspektionen
Revisor:Grant Thornton
Minsta teckning:1 SEK
Teckning/inlösen:Daglig
ISIN:SE0007871579
Bloomberg ID:

Nowo Global Fund Andelsklass F SEK

Strategi:Blandfond
Metodik:Aktiv och systematisk
Basvaluta:SEK
Fast avgift:1,39 % per år
High water mark:Ja, kollektivt och evigt
Inlösenavgift:2 %, max 195 SEK
Förvaringsinsitut:SEB
Tillsynsmyndighet:Finansinspektionen
Revisor:Grant Thornton
Minsta teckning:1 SEK
Teckning/inlösen:Daglig
ISIN:SE0020357523
Hämta dokument

Ta del av informationsbroschyr och faktablad för respektive fond för en detaljerad beskrivning av fondernas förvaltningstrategi och villkor.

Det finns inga garantier att en investering i någon av fonderna inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i någon av fonderna kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i någon av fonderna återfår hela det insatta kapitalet.