Nowo Global Fund är en aktivt förvaltad blandfond. Med aktivt förvaltad avses att förvaltningsteamet fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning.

Fondförmögenheten placeras i olika tillgångsslag, såsom aktier, räntepapper och mellan olika marknader. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i fonden varierar mellan 0 och 100 procent.

Investeringsstrategin kombinerar moderna kapitalförvaltningstekniker med insikter från behavioural finance. Olika kvantitativa modeller används för portföljkonstruktion, ombalansering samt riskstyrning. Modellerna som används i förvaltningen är i första hand baserade på etablerade ekonomiska principer, inte enbart byggda för att passa historiska data. Data som analyseras är marknadsdata, fundamentala bolagsdata samt olika former av prognosdata.

Genom aktiv diversifiering med hjälp av ett stort antal värdepapper minskas risken för koncentration till enskilt land eller enskild bransch.


Förvaltningsmål

Målsättningen vid förvaltningen av fonden är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt, givet fondens riskspridning och placeringsinriktning, som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för fondens referensindex.

AVKASTNINGSMÅL:Överstiga fondens jämförelseindex
AVKASTNINGSNIVÅ:Högre riskjusterad avkastning än jämförelseindex
RISK:Riskkategori 4, vilket innebär medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet