QQM Equity Hedge Master samt QQM Equity Hedge SEK ingår i en så kallad master-feeder struktur som samtliga förvaltas av QQM Fund Management AB.

QQM Equity Hedge SEK utgör så kallade specialmatarfonder och QQM Equity Hedge Master är en så kallad specialmottagarfond. Matarfonderna placerar fondens medel i mottagarfonden.

Eftersom alla matarfonder investerar i samma mottagarfond förvaltas din investering på precis samma sätt.


QQM Equity Hedge SEK Andelsklass A
Strategi:Aktiebaserad hedgefond
Metodik:Systematisk, marknadsneutral
Basvaluta:SEK
Fast avgift:1% per år
Prestationsbaserad avgift:20% på avkastning över OMRX-TBill. Bolagets styrelse har beslutat att tillsvidare tillämpa en tröskelränta om 0 procent så länge som räntan är negativ.
High water mark:Ja, individuellt och evigt
Prime broker:SEB
Förvaringsinsitut:SEB
Tillsynsmyndighet:Finansinspektionen
Revisor:Grant Thornton
Minsta teckning:500 000 SEK, därefter 10 000 SEK
Teckning/inlösen:Månadsvis
ISIN:SE0002306241
Bloomberg ID:QQMEQHD SS Equity
QQM Equity Hedge SEK Andelsklass B
Strategi:Aktiebaserad hedgefond
Metodik:Systematisk, marknadsneutral
Basvaluta:SEK
Fast avgift:1,9% per år
Prestationsbaserad avgift:20% på avkastning över OMRX-TBill. Bolagets styrelse har beslutat att tillsvidare tillämpa en tröskelränta om 0 procent så länge som räntan är negativ.
High water mark:Ja, kollektivt och evigt
Prime broker:SEB
Förvaringsinsitut:SEB
Tillsynsmyndighet:Finansinspektionen
Revisor:Grant Thornton
Minsta teckning:25 000 SEK, därefter 5 000 SEK
Teckning/inlösen:Månadsvis
ISIN:SE0005249653
Bloomberg ID:QQMEQHB SS Equity
QQM Equity Hedge SEK Andelsklass C Utdelande
Strategi:Aktiebaserad hedgefond
Metodik:Systematisk, marknadsneutral
Basvaluta:SEK
Fast avgift:1% per år
Prestationsbaserad avgift:20% på avkastning över OMRX-TBill. Bolagets styrelse har beslutat att tillsvidare tillämpa en tröskelränta om 0 procent så länge som räntan är negativ.
High water mark:Ja, individuellt och evigt
Prime broker:SEB
Förvaringsinsitut:SEB
Tillsynsmyndighet:Finansinspektionen
Revisor:Grant Thornton
Minsta teckning:500 000 SEK, därefter 10 000 SEK
Teckning/inlösen:Månadsvis
ISIN:SE0008014179
Bloomberg ID:
Hämta dokument

Ta del av informationsbroschyr och faktablad för respektive fond för en detaljerad beskrivning av fondernas förvaltningstrategi och villkor.

Det finns inga garantier att en investering i någon av fonderna inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i någon av fonderna kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i någon av fonderna återfår hela det insatta kapitalet.