Målsättningen vid förvaltningen av QQM Equity Hedge är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens andelsägare. Hållbarhetsaspekter har integrerats i fondförvaltningen utan att ge avkall på avkastningsmålet.

Som en av de första hedgefonderna i Norden integrerade QQM år 2014 hänsyn till s k ESG-faktorer i förvaltningsprocessen. ESG står för Environmental, Social and Governance, vilket översätts till miljöansvar, socialt ansvar och bolagssyrning.

Som ett led i QQM:s hållbarhetsarbete har vi undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI – United Nations Principles for Responsible Investments). Detta innebär att QQM förbinder sig att i samband med placeringsbeslut beakta miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed i de bolag vars värdepapper fonden placerar i.

ESG-strategin är integrerad i fondens förvaltningsprocess, dels genom en normbaserad granskning av de företag som ingår i fondens universum av möjliga värdepapper, dels genom att fondens kassa investeras i gröna obligationer med god kreditvärdighet.

Målsättningen med den normbaserade granskningen är att identifiera företag som bryter mot internationella normer och överenskommelser för

  • mänskliga rättigheter
  • arbetsrättsliga frågor
  • miljö
  • korruption samt
  • illegala vapen.

Dessa normer finns formulerade i FN:s Global Compact, ett fördrag som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention mot korruption, Internationella Arbetsorganisationens (ILO) konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Riodeklarationen om miljö och utveckling.

ESG-analysen utförs av ISS Ethix SRI Advisors, som är erfarna och erkända specialister på ansvarsfulla investeringar. Det normbaserade filtret innebär att förvaltarna inte tar positioner i bolag som har bekräftats överträda någon av dessa normer.

Global Compact är instiftat med målet att främja ett ansvarsfullt företagande över hela världen.

Fonden investerar därtill aktivt i gröna obligationer, del vill säga obligationer där det upplånade kapitalet används för att finansiera miljö- och klimatvänliga investeringar. QQM har en hög ambition att ligga i framkant av utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar och agera som förebild för andra hedgefonder.

För institutionella kapitalägare med andra restriktioner, t ex krav på fossilfria placeringsregler, finns även möjlighet till skräddarsydda investeringslösningar.