Teckning – köp av andelar i QQM Equity Hedge

QQM Equity Hedge är en månadshandlad fond. Förvaltningen sker i en så kallad matar-/mottagarfondstruktur. Som kund investerar du i matarfonden QQM Equity Hedge SEK.

Matarfonden investerar i sin tur i mottagarfonden QQM Equity Hedge Master som sedan gör investeringar i de finansiella marknaderna. Ta del av informationsbroschyr och faktablad för respektive fond för detaljerad beskrivning av förvaltning och villkor.


STEG 1 – Anmälningssedel

Fyll i relevant blankett “Anmälningssedel”, alternativt “Tilläggsinvestering”.
Följ länken till dokument, eller beställ dem från oss.

Skicka därefter in originalet till:
QQM Fund Management AB, Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm

Anmälan skall vara fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar före månadsskifte. Privatpersoner ska bifoga en vidimerad kopia av giltig identitetshandling. Juridiska personer ska bifoga registreringsbevis (högst 3 månader gammalt) samt vidimerad kopia av giltig identitetshandling för firmatecknare. Identitetshandling och registreringsbevis krävs endast för ny kund. Observera att teckning inte kan ske om vidimerad kopia på identitetshandling eller registreringsbevis saknas. Kopia på giltiga identitetshandlingar ska alltid bifogas en teckningsanmälan enigt reglerna i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

QQM Equity Hedge SEK A:500 000 kr
QQM Equity Hedge SEK B:25 000 kr
QQM Equity Hedge SEK C:500 000 kr
QQM Equity Hedge EUR:100 000 EUR
QQM Equity Hedge USD:100 000 USD

Minsta första investering framgår av tabell ovan.


STEG 2 – Sätt in likvidbeloppet

Sätt in likvidbeloppet på fondens klientmedelkonto: SEB 5851-10 436 32. Likvid skall vara på fondens konto senast den näst sista bankdagen i månaden.

QQM Equity Hedge SEK:SEB 5851-10 436 32
QQM Equity Hedge EUR:SEB 5864-82 161 76
QQM Equity Hedge USD:SEB 5864-82 161 41

STEG 3 – Avräkningsnota

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts, cirka fem bankdagar efter månadsskifte. Läs Handelskalendern och hämta relevant PDF-version av dokumentet du behöver – “Anmälningssedel”, alternativt “Tilläggsinvestering”.

Inlösen – försäljning av andelar

Skriv ut och fyll i blankett “Inlösen” som du kan hämta på vår dokument sida, eller beställ blankett från fondbolaget.
Skicka därefter in det ifyllda originalet till:
QQM Fund Management AB, Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm

Blanketten skall vara fondbolaget tillhanda senast tio bankdagar innan det månadsskifte då försäljningen skall äga rum. Likvidbeloppet finns tillhanda på det av fondbolaget registrerade bankkontot normalt senast den sjunde bankdagen i kommande månad. Avräkningsnota erhålles i samband med utbetalning av inlösen likvid. Hämta PDF-version av inlösen dokumentet du behöver.