Nyheter

Nowo Global Fund – månadsrapport augusti 2023

Nowo Global Fund ökade med 0,36% under augusti vilket var bättre än svenska aktier som minskade med -3,13% mätt som OMX Stockholm Benchmark Gross index, under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 12,77% vilket är bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 10,99% under året. 

Inflationen har fortsatt påverka både marknader och hushåll under augusti. Inflationen är fortsatt hög i Sverige, KPI var 9,3% men ökningstakten har avtagit och KPIF var 6,4% i juli vilket är exakt samma siffra som föregående månad. Trots utplaningen så är inflationsnivån klart över Riksbankens långsiktiga mål om 2%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor. 

Den svenska styrräntan är oförändrad under månaden och kvar på 3,75% vilket är samma nivå som för den europeiska centralbankens styrränta. Trots avtagande inflationstakt räknar marknaden med att Riksbanken höjer styrräntan vid sitt möte september då den svenska ekonomin pressas av både svag växelkurs, en kraftigt minskad bostadsproduktion och en stigande arbetslöshet för att sedan påbörja sänkningar under 2024.

Flera ekonomier i Europa inklusive den svenska har det kämpigt med sjunkande BNP även i det andra kvartalet 2023. Men det finns ljuspunkter, där tillväxten i den amerikanska ekonomin överraskar positivt och som det ser ut så bör USA kunna undvika en hård recession. Men även här finns orosmoln såsom hotet om betalningsinställelse som avvärjdes i sista minuten genom en politisk överenskommelse men där de underliggande problemen som behöver adresseras genom reformer inom exempelvis socialförsäkringssystemen och budgetprocesserna kvarstår. 

De svenska statsfinanserna ser fortsatt starka ut även fast vi har en lägre tillväxt och ökade kostnader som gör att det offentliga sparandet blir nära noll. Vi har en statsskuld på ca 15% av BNP vilket gör att det borde finnas handlingsutrymme för en mer expansiv finanspolitik men det ska vägas mot att regeringen inte vill fördröja nedgången av inflationen i onödan. Källor: SEB, SEB, SCB, ECB och Riksbanken.

Avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna om värdet av att sprida riskerna när man investerar. Vi rekommenderar att fortsätta spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. 

Tidiga hösthälsningar från fondens förvaltare


Nowo Global Fund – månadsrapport juli 2023

Nowo Global Fund sjönk med 0,17% under juli, men presterade ändå bättre än svenska aktier som i sin tur minskade med 1,25% mätt som OMX Stockholm Benchmark Gross index, under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 12,37 % vilket är bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 10,18 % under året.

Inflationen har fortsatt påverka marknader och hushåll under juli. Den är fortsatt hög i Sverige, 6,4% KPIF i juni, mot Riksbankens långsiktiga mål om 2%. Inflationstakten har dock minskat jämfört med föregående månad då den var 6,7%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor. När man mäter inflationen med KPIF justeras KPI för eventuella förändringar i bostadsräntor. Detta görs för att ge en mer renodlad bild av den underliggande inflationen.

Europeiska centralbanken, ECB, höjde under juli sin styrränta till 3,75%, vilket är den högsta nivån sedan år 2000. Även amerikanska FED höjde styrräntan, som nu också är på den högsta nivån sedan år 2001 med en nivå på 5,25- 5,5%. Inflationstakten är fortsatt hög både i USA och i Europa, men det är tydligt att räntehöjningarna börjat ge effekt. USA ligger något före Europa i räntekurvan och har även något lägre inflation.

Inflation och styrräntor Riksbankens penningpolitiska rapport juni 2023

Trots minskad inflationstakt räknar Riksbanken med att styrräntan höjs minst en gång till i år och att den därefter ligger kvar på en åtstramande nivå under en relativt lång period. Men osäkerheten fortsätter att vara stor, och ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för utformningen av penningpolitiken.

Avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får du automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Sommarhälsningar från fondens förvaltare


Nowo Global Fund – månadsrapport juni 2023

Nowo Global Fund steg med + 5,08% under juni vilket är bättre än svenska aktier som ökade med 3,35% mätt som OMX Stockholm Benchmark OMXS30, under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 12,48 % vilket är klart bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 9,38 % under året.

Den fråga som marknaden fokuserat på under våren är hur USA skall hantera lånetaket fick sin upplösning i början av juni då president Biden signerade den amerikanska senatens förslag till att tillfälligt ta bort skuldtaket vilket skapade ett visst lugn på de finansiella marknaderna.

Något annat som har fortsatt att påverka marknader och hushåll är inflationen. Den är som bekant fortsatt hög i Sverige, 6,7% KPIF i maj, mot Riksbanken långsiktiga mål om 2%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor.

Något annat som har fortsatt att påverka marknader och hushåll är inflationen. Den är som bekant fortsatt hög i Sverige, 6,7% KPIF i maj, mot Riksbanken långsiktiga mål om 2%. KPI visar inflationen medan KPIF visar inflationen utan effekterna av ändrade bostadsräntor.

Vad gäller de olika styrräntorna så ser vi att centralbankerna förväntas minska ökningstakten men vi kan ändå konstatera att under månaden så har den Europeiska Centralbanken, ECB, och de norska och danska centralbankerna höjt sina styrräntor med 0,25% vilket för ECB är den högsta räntan på 22 år.

Även den Svenska Riksbanken gjorde en höjning av den s.k styrräntan med 0,25% den 29 juni till 3,75% och i sitt pressmeddelande så flaggar de för ytterligare en höjning under året.

Under månaden kom det statliga Konjunkturinstitutet med en rapport som dels beskriver att den svenska ekonomin nu går in i en lågkonjunktur under 2023 och som förväntas förbli i några kvartal framöver där det är just den höga inflationen och räntehöjningarna som dämpar tillväxten i Sverige. Det som tolkas som positivt i rapporten är att arbetsmarknaden uppvisar en motståndskraft och att arbetslösheten ökar betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer.

Och avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt.

Sommarhälsningar från fondens förvaltare


Nowo Global Fund – månadsrapport maj 2023

Nowo Global Fund sjönk med -1,31 % under maj vilket är bättre än svenska aktier som tappade 2,29 %, mätt som OMX Stockholm Benchmark, under månaden. Sedan årsskiftet har fonden stigit med 7,48 % vilket är klart bättre än fondens jämförelseindex som stigit med 3,97 % under året.

Under maj har marknaden fokuserat mycket på hur USA skall hantera lånetaket. Den amerikanska staten har närmat sig den maximala skuldsättningen för landet om inte politikerna kan komma överens om att höja skuldtaket för att kunna fortsätta att låna. Det har lett till att priset på risk för att amerikanska staten inte skall betala på sina befintliga skulder har ökat under månaden för att i slutet lugna ner sig när det till slut kom beslut om att höja lånetaket. Se nedan för illustration av USAs statsskuld sedan 1970 och skuldtaket.

Inflationens påverkan på marknaderna

Andra faktorert som har fortsatt att påverka de finansiella marknaderna såväl som konsumenter är inflationen som börjar sakta in lite vilket har gjort att centralbankerna förväntas minska ökningstakten i styrräntehöjningarna och framöver till och med sänka styrräntorna under 2024.

Förväntade vinstökningar och sektorsutveckling

Data från I/B/E/S, ett verktyg som samlar in och analyserar finansiella estimat från olika analytiker, visar att vinsterna under kvartal 2 2023 jämfört med kvartal 2 2022 har stigit med ca 9 %. I Europa förväntar sig analytikerna att vinsterna skall stiga i 12 av 15 länder under 2023 och Portugal och Finland har de högsta förväntade vinstökningstakterna i år.

Under maj utvecklades läkemedelsaktier starkast medan telekommunikation hade den svagaste utvecklingen.

Och avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och nyttja den möjligheten via Nowo!

Sommarhälsningar från fondens förvaltare
Jonas Sandefeldt


Nowo Global Fund – månadsrapport april 2023

Efter ett mycket starkt första kvartal för Nowo Global Fund (+9,1%) blev april en lugnare månad och fonden sjönk marginellt med -0,2%. Sedan årsskiftet är fonden +8,9% vilket är bättre än världsindex mätt som MSCI AC Index i SEK steg under månaden med 0,42% och 7,01% sedan årsskiftet. Fonden har därtill överträffat sitt jämförelseindex som har stigit med 3,9% i år.

Riksbanken höjer räntan, igen

Vid ett möte i slutet av april beslöt Riksbanken att höja sin styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Skälet som angavs var att inflationen fortfarande är ”alldeles för hög” och att den underliggande inflationen under årets inledning har varit klart högre än väntat. Riksbanken bedömer vidare att styrräntan troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september. Förhoppningen är att den förda penningpolitiken kommer att få bukt med inflationen och att Riksbankens inflationsmål nås under 2024.

Och vår alldeles egen Riksbank är som bekant inte ensam om att höja räntor för att bekämpa inflation. I princip alla marknader i världen får känna av ett högre ränteläge, som illustreras av Bloombergs karta över räntehöjningar sedan årsskiftet.

Nowo Global Fund – Räntehöjningskarta Bloomberg

Viktiga besked framöver

Nu i veckan kommer ytterligare viktiga besked från centralbanker, och såväl ECB (i Europa) och Fed (i USA) väntas höja ytterligare. Vi bedömer att detta kommer att vara ett återkommande tema under året. Efter att ha missbedömt läget tar man nu det säkra före det osäkra och höjer till dess att inflationen har dämpats.

Flertalet bolag har under månaden rapporterat utfallet för årets första kvartal. Data från I/B/E/S, som är ett verktyg som samlar in och analyserar finansiella estimat från olika analytiker visar att vinstförväntningarna för 2023 har fallit efter rapporterna, från en vinstökning på 8,5 % under 2023 jämfört med 2022 i början av året till att i dag ligga på en vinstökning om 0,5 % jämfört med 2022. Många bedömare anser dock att USA och Europa inte kommer gå in i en lågkonjunktur utan att ekonomierna kommer att bromsa in men hålla sig vid positiv tillväxt.

Under april utvecklades fastighetsaktier starkast medan informationsteknologi hade den svagaste utvecklingen.

Och avslutningsvis vill vi i vanlig ordning påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Aktiemarknaden uppvisar för närvarande stora dagliga rörelser, så därför rekommenderar vi att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och nyttja den möjligheten via Nowo.

Vårhälsningar från fondens förvaltare
Jonas Sandefeldt


Nowo Global Fund – månadsrapport mars 2023

Under mars fortsatte den positiva utvecklingen för Nowo Global Fund som steg med +2,2% i värde, vilket är bättre än fondens jämförelseindex som steg med +1,3%. Sedan årsskiftet har fonden ökat i värde varje månad med totalt +9,1% vilket är klart bättre än fondens jämförelseindex som under samma period har stigit med +3,7%.

Att det under månaden har varit ett stort fokus på banker och bankaktier torde inte någon ha missat. Dramatiken har varit stor för aktieägare i bland annat Silicon Valley Bank och Credit Suisse. Helt klart är att centralbankernas kraftfulla och snabba räntehöjningar skördar en hel del offer, till exempel bland banker som inte har haft full kontroll över sitt risktagande. I och med höjningen av styrräntorna börjar även kreditförluster synas. Med de extremt låga räntor som varit de senaste åren har sannolikt många mindre bra kreditbeslut fattats. Stora ränteuppgångar kan till exempel komma att omöjliggöra återbetalning av vissa lån.

Att det finansiella systemet utsätts för en press påverkar centralbankernas utrymme att höja styrräntor för att bekämpa inflationen, vilket visas i de två följande bilderna. Den första bilden ser man marknadens förväntningar på den amerikanska centralbanken per den 9 mars, dagen innan problemen i banksystemet blev akuta. Då såg marknaden under 2023 framför sig fyra höjningar av styrräntan (orange linje), med en räntetopp på 5,5 procent.

Marknadens förväntningar på den amerikanska centralbanken den 9 mars. Källa: Bloomberg

Och tre veckor senare, den sista mars, är bilden helt annorlunda. Nu förväntas man i stället sänka räntan två gånger under 2023, till under 4,2 procent.

Marknadens förväntningar på den amerikanska centralbanken den 31 mars. Källa: Bloomberg

För aktiemarknadens vidkommande är det viktigt att räntan stabiliseras, och att centralbankerna inte fortsätter att höja. Goldman Sachs har gjort en analys av den amerikanska börsens historiska utveckling i samband med att centralbanken Fed upphör med sina räntehöjningar. Efter den sista höjningen har börsen i genomsnitt avkastat +8 procent efter tre månader och +19 procent efter tolv månader (orange linje i bilden nedan). Endast vid ett tillfälle, efter dot-com-bubblan år 2000, uppvisade börsen en negativ utveckling.

Avkastning för amerikanska aktier (S&P 500), före och efter centralbankernas sista räntehöjning. Källa: FRB, Goldman Sachs Investment Research

Här hemma i Sverige har avtalsrörelsen påbörjats och det s k märket är fastslaget. Avtalet ger 4,1% + 3,3% = 7,4% under två år. Många bedömare ser detta som ett avtal som ger stabilitet och förutsägbarhet, och som inte kommer driva upp inflationen. Utfallet ökar sannolikheten att Riksbanken kommer att kunna avstå från en ”dubbelhöjning” av räntan nu i april, och att toppen på räntebanan blir lägre. Detta kommer att vara positivt för aktiemarknaden.

Som alltid vill vi påminna er alla om värdet av att sprida risker när man investerar. Aktiemarknaden uppvisar för närvarande stora dagliga rörelser, så därför rekommenderar vi att man fortsätter spara ofta och regelbundet, och vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och utnyttja den möjligheten via Nowo!

Hälsningar från fondens förvaltare
Jonas Sandefeldt


Under februari steg Nowo Global Fund med +1,6% i värde vilket är bättre än fondens jämförelseindex som sjönk med -1,3%. Sedan årsskiftet har fonden stigit med +6,7% vilket är 4,3%-enheter bättre än fondens jämförelseindex som har stigit med +2,4%.

Efter en stark start på året har aktiemarknaden gått igenom en lugnare period. Världens samlade centralbanker har den senaste tiden klart och tydligt kommunicerat sina avsikter att höja styrräntor till dess att inflationen har bekämpats. Den europeiska centralbanken ECB höjde vid sitt möte den 2 februari sina styrräntor med 0,5%-enheter, och meddelade att man sannolikt kommer att höja ytterligare 0,5%-enheter i samband med sitt möte nu i mars. Den stora obesvarade frågan är hur dessa snabba höjningar kommer att påverka ekonomin i stort och i förlängningen bolagens omsättning och vinstmarginaler. Vår bedömning är att det är viktigare än någonsin att välja rätt aktier, nu när spelplanen förändras så snabbt.

Centralbankernas pågående inflationsbekämpning gör att läget är ovanligt svårt att bedöma. Det ser man tydligt i följande bild som visar skillnaden mellan den mest positiva och mest negativa bedömaren av den amerikanska aktiemarknaden utveckling. I år skiljer det sig nästan 40% (!) mellan analytikerna uppfattning, vilket är en ovanligt stor skillnad.

https://nowo.se/wp-content/uploads/2023/03/Spread-bearish-bullish-SP500-forecast-2.jpg

Skillnad mellan mest optimistiska och mest pessimistiska bedömare, S&P 500. Källa: Bloomberg

På ett övergripande plan fortsätter europeiska aktier att utvecklas starkt jämfört med andra regioner. Värderingen av europeiska aktier är lägre än exempelvis amerikanska vilket har fått många investerare att placera sitt kapital i europiska aktier.

Vad gäller bolagen så har nu i stort sett kvartalsrapporteringen avseende det fjärde kvartalet avslutats. I Europa växte omsättningen med 8% och vinsterna med 17%, jämfört med samma kvartal föregående år. Därtill kommer att bolagen överträffade analytikernas förväntningar med 13%. Skillnaden mot exempelvis USA är stor. Där växte omsättningen förvisso med 5% men faktum är att vinsterna minskade med -5%.

Vi tänkte denna månad berätta lite extra om Eyeonid Group, ett nytt innehav i fonden. Bolaget grundades 2015 och är en s k SaaS-leverantör (mjukvara som tjänst) som vänder sig till företag. Genom en unik egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data erbjuder man affärslösningar inom IT-säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI-baserade datalösningar.

Digitaliseringen av samhället är positivt på en övergripande nivå, men baksidan är att behovet av cybersäkerhet ökar allt mer. Dataintrång där människors personliga data stjäls sker nästan dagligen och är en av de främsta möjliggörarna för cyberbrottslighet mot privatpersoner. Personligt data omfattar till exempel namn, hemadress, e-postadress, inloggningsuppgifter, personnummer, ID-kort, pass eller något annat som kan användas för personlig identifiering. EyeonID är specialister på just cybersäkerhet och erbjuder ID-skyddslösningar till sina partners i syfte att förhindra att ID-stöld ens inträffar.

Och som alltid vill vi avslutningsvis påminna er alla om värdet av att sprida sina risker. Aktiemarknaden uppvisar som bekant ofta stora dagliga rörelser, så därför rekommenderar vi att man fortsätter spara ofta och regelbundet, vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och utnyttja den möjligheten via Nowo!

Hälsningar från fondens förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt

Nowo Global Fund - månadsrapport januari 2023

Under årets första månad steg Nowo Global Fund med +5,1% i värde vilket är bättre än fondens jämförelseindex som steg med +3,8%. 

Den senaste tiden har stämningsläget i marknaden förbättras markant, och många bedömare är nu inställda på att centralbankernas höjningar kommer att avta under året och att ekonomin ska göra någon form av mjuk inbromsning. Den positiv stämningen har medfört att tillgångspriserna har stigit under inledningen av året. Det är den bästa inledningen på ett nytt år sedan 2015 i Europa respektive sedan 2019 i USA.

I slutet av månaden uppvisade den europeiska ekonomin styrka, och BNP för fjärde kvartalet växte vilket förvånade många analytiker. Dock såg ekonomin starkare ut delvis på grund av en svag import. Därtill är nedgången i konsumtion tydlig, och många bedömare menar att detta kommer att visas i europeisk BNP längre fram under 2023.

Viktiga räntebesked väntar…

I början av februari kommer räntebesked från två tunga centralbanker, den amerikanska Federal Reserve, Fed, samt ECB i Europa. Fed som först började höja räntan för att bekämpa inflationen är intressant att följa. Marknaden förväntar sig att Fed nu ska kommunicera att man i närtid har höjt färdigt. Enligt en analys från Goldman Sachs förväntar sig aktörerna på räntemarknaden att Fed kommer att sänka räntan med 2 procentenheter de kommande 24 månaderna. I bilden nedan ser man dels den amerikanska centralbankens egna prognos över styrräntan (svart linje), dels vad marknaden förväntar sig (blå linje). Som synes förväntar sig marknaden att Fed kommer att justera sin räntebana och börja sänka räntan till sommaren.

https://nowo.se/wp-content/uploads/2023/02/Fedfundsrate.jpg

Under januari har bolagen påbörjat rapportering av fjärde kvartalets utfall. Data från Refintiv I/B/E/S, en leverantör av finansiell information, visar att de europeiska bolagens vinster under det fjärde kvartalet förväntas vara 7% högre än motsvarande kvartal föregående år (se bild nedan). Stark vinsttillväxt väntas bland annat av finansiella bolag, t ex banker.

https://nowo.se/wp-content/uploads/2023/02/Europa-2023-01-31.png

Förväntad vinsttillväxt under fjärde kvartalet 2022, Europa. Källa: Refinitiv I/B/E/S

När man på motsvarande sätt analyserar data för de amerikanska bolagen är bilden lite annorlunda. För S&P 500 (ett amerikanskt aktiemarknadsindex som innehåller 500 stora, till största delen amerikanska företag) väntas vinsten sjunka med -2% under det fjärde kvartalet jämfört med ett år tidigare (se bild nedan). I USA står energibolag för den kraftigaste vinsttillväxten. Om man tar bort dessa bolag förväntas vinsterna sjunka med -7%.

https://nowo.se/wp-content/uploads/2023/02/USA-2023-01-31.png

Förväntad vinsttillväxt under fjärde kvartalet 2022, USA. Källa: Refinitiv I/B/E/S

LifeClean International – ett nytt innehav i fonden

Vi tänkte denna månad berätta lite extra om LifeClean International, ett nytt innehav i fonden. LifeClean forskar, producerar, marknadsför och säljer desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion. Teknologin är unik och miljövänlig och kan användas inom en rad områden. Ett sådant spännande och mycket angeläget område är sanering av PFAS, Per- och polyfluoroalkyl substanser, en stor grupp syntetiska ämnen som förekommer i vår miljö.

Forskning visar dels att PFAS-ämnen är skadliga för vår hälsa och miljö, dels att de bryts ned oerhört långsamt och anrikas i omgivningen. De senaste åren har PFAS-ämnen upptäckts på allt fler ställen och LifeCleans teknologi kan effektivt avlägsna sådana substanser från exempelvis behållare, rör och tankar med mera. PFAS används bland annat i brandbekämpningsmedel och det finns stora mängder brandskyddsmedel med PFAS bland annat på fartyg och i datorhallar. Alla dessa system kommer att behöva tas bort, bytas ut eller saneras. Sannolikt kommer inom kort ett förbud mot PFAS såväl i Europa som USA, och här har LifeClean en spännande produkt att erbjuda alla som vill sanera.

Stora rörelser på aktiemarknaden

Vi går igenom en period med stora rörelser på aktiemarknaden. De senaste åtta månaderna har världsindex rört sig mer än 5% varje månad. I juni, augusti, september och december var rörelsen negativ, och i juli, oktober, november och januari var den positiv.

Och avslutningsvis vill vi som alltid påminna om värdet av att sprida sina risker. Aktiemarknaden uppvisar ofta stora dagliga rörelser, så vi rekommenderar att man fortsätter spara ofta och regelbundet, vid flera olika tillfällen. På så sätt får man automatiskt ett genomsnittspris, vilket ofta är fördelaktigt. Så gör som många andra och nyttja den möjligheten via Nowo!

Hälsningar från fondens förvaltare
Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt


Bland de 10 bästa marknadsneutrala hedgefonderna i mars 2022

BarclayHedge uppmärksammar QQM Equity Hedges goda förvaltningsresultat i mars 2022 med "Recognition Award for Excellence".


Bland de 10 bästa marknadsneutrala hedgefonderna i oktober

BarclayHedge uppmärksammar QQM Equity Hedges goda förvaltningsresultat i oktober 2021 med "Recognition Award for Excellence".


HedgeNordic uppmärksammar QQM Equity Hedge i artikel

Vi är glada och stolta över att fondens långsiktiga förvaltningsresultat uppmärksammas internationellt.

Vid en ceremoni i London i slutet av november kommer en jury bestående av etablerade institutionella investerare samt investeringskonsulter att utse en vinnare i varje kategori. I bedömningen sammanvägs dels kvalitativa data som investeringsprocess, riskhantering och analys, dels kvantitativa mått som avkastning, korrelation m m.

Att QQM Equity Hegde har blivit nominerade uppmärksammats även i branschtidningen HedgeNordic, läs mer r.


HFM European Quant Awards 2021

QQM Equity Hedge är en av finalisterna på HFM European Quant Awards i kategorin “Quant equity”. Vinnaren kommer att utses i London den 17 november.

 

För mer info se Shortlist 2021


HFM European Quant Awards 2020

QQM Equity Hedge är en av finalisterna på HFM European Quant Awards i kategorin “Quant equity”. Vinnaren kommer att utses i London den 14 oktober.

För mer info se Shortlist 2020


HFM European Performance Awards 2020

QQM Equity Hedge är en av finalisterna på HFM European Perforamnce Awards i kategorin “European equity under $500m”. Vinnaren kommer att utses i London den 8 juli.

För mer info se Shortlist 2020


Nummer 8 bland globala hedgefonder de senaste 3 åren

QQM Equity Hedge är rankad nummer 8 bland globala marknadsneutrala aktiefonder under treårsperioden som slutar maj 2020.


Nummer 4 bland globala hedgefonder

QQM Equity Hedge är rankad nummer 4 bland globala marknadsneutrala aktiefonder under januari 2020.


HedgeNordic uppmärksammar QQM Equity Hedge i artikel

HedgeNordic har publicerat ett specialnummer kring alternativa ränteplaceringar.

En artikel uppmärksammar QQM Equity Hedge som ett alternativ till ränteplaceringar. HedgeNordic lyfter fram fondens goda diversifierande egenskaper, med i stort sett 0 i korrelation till aktier och räntor, samt att fonden har genererat absolut avkastning under en lång period.


QQM Equity Hedge har nominerats till HFM European Emerging Managers Awards 2019

QQM Equity Hedge är en av finalisterna på HFM European Emerging Managers Awards i kategorin “Equity: Under $100M”. Vinnaren kommer att utses i London den 26 november.
För mer info se Shortlist 2019